eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Storonica Trenianskej elektrickej eleznice (TRE)
admin, 24.06.2009 (8090 pretan)

   BRATISLAVA 22. júna 2009 (ZSSK) - elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) v spolupráci s obcou Trenianska Teplá a mestom Trenianske Teplice  pozýva všetkých priateov a nadšencov elezníc na oslavy 100. výroia zaiatku prevádzky na úzkorozchodnej Trenianskej elektrickej eleznici (TRE) z Trenianskej Teplej do Trenianskych Teplíc. Oslavy budú v sobotu 27. a v nedeu 28 júna 2009 a tie v sobotu 4. a v nedeu 5. júla 2009 v areáli elezninej stanice Trenianska Teplá a Trenianske Teplice.

ZSSK pri tejto príleitosti vypraví po všetky dni konania osláv mimoriadne vlaky TRE. Po všetky 4 dni budú z jednotlivých elezniných staníc odchádza v dvojhodinovom intervale. Súpravy budú zloené z elektrického voza a letného (otvoreného) voza.
 
Cestovný poriadok mimoriadnych vlakov
Odchod: Trenianska Teplá   
Odchod: Trenianske Teplice
08.00 hod.
09.00 hod.
10.00 hod.
11.00 hod.
12.00 hod.
13.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.

Cestovné lístky do mimoriadnych vlakov TRE si cestujúci môu kúpi v osobnej pokladnici. Do letného voza je potrebné ma miestenku, pretoe poet cestujúcich je obmedzený kapacitou voza. Miestenku dostanú cestujúci od sprievodcu bezplatne priamo pri nastupovaní do letného voza.
 
Elektrika 411.901-2

Pravidelné odchody vlakov TRE budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou poda platného grafikonu vlakovej dopravy.
 
Program osláv a sprievodné podujatia
 
  • Jazdy elektrického a letného voza Trenianská Teplá - Trenianské Teplice a spä
  • Výstava modelového koajiska nadšencov z Komárna
  • Prezentácia modernej motorovej trakcie
  • Výstava motorových drezín rozchodu 760 mm
  • Predaj elezniných suvenírov a pohadníc
  • Výstava 100 rokov TRE v hasiskej zbrojnici v obci Trenianska Teplá
  • Vystúpenie folklórneho súboru „Teplanka“
  • Slávnostné odhalenie pamätnej tabule v elezninej stanici Trenianska Teplá 28. júna 2009
  • Slávnostné odhalenie pamätnej tabule v elezninej stanici Trenianske Teplice 5. júla 2009 
Podrobné informácie sa dozviete na telefónnom ísle 0905 738 687 (Ing. Milan KLUBAL), alebo  na internetovej stránke Slovenskej vedecko-technickej spolonosti dopravy. Otázky môete zasiela aj na milan.klubal@seznam.cz 
 
Elektrika 411.901-2
 
História elektrickej eleznice Trenianska Teplá – Trenianske Teplice
 
Prevádzka na trati Trenianska Teplá - Trenianske Teplice sa zaala v roku 1909. Spojila kúpené mesto s hlavnou elezninou traou zo iliny do Bratislavy a stala sa medzníkom  vo vývoji, výstavbe a spoloenskom význame Trenianskych Teplíc.
 
Prvé plány a rozhodnutia o výstavbe eleznice do Trenianskych Teplíc zaali vznika u v roku 1883. Zo elezninej stanice v Trenianskej Teplej, ktorá vtedy niesla maarský názov Hölak-Trencsénteplicz (Teplá - Trenianske Teplice) sa stal dôleitý elezniný uzol. Diaková doprava hostí do Trenianskej Teplej bola zaistená, zostávalo zabezpei kvalitnú prepravu alej – do kúpeov. Kúpená správa hadala monos vozi cestujúcich priamo a do areálu kúpeov - eleznicou. Prvý návrh na stavbu eleznice do Trenianskych Teplíc je z roku 1886. Tento návrh však neprešiel.

V r.1907 treniansky podnikate Ödön Bleuer podal alší návrh na stavbu úzkorozchodnej elektrickej elezninej trate, s vyuitím elektrárne v Trenianskej Teplej a v tom istom roku aj získal od ministerstva obchodu koncesiu na stavbu. Nasledovalo zaloenie akciovej spolonosti Hölak-Trencséntépliczi helyi érdek villamos vasut r.t.(Teplá -Trenianskoteplická miestna vicinálna elektrická eleznica a. s.) so sídlom v Treníne.
 
Dátum zaiatku prevádzky je v prameoch uvádzaný rozdielne. Akciová spolonos uvádza dátum zaiatku 27.6.1909, v zdrojoch z ministerstva obchodu je dátum 27.7.1909.

eleznica mala u v tom ase charakter predmestskej elektriky, omu zodpovedala tra ulicami a pozd cestných komunikácií s ostrými oblúkmi. Jej dka bola 5,538 km, najmenší polomer oblúka 40 m a najväšie stúpanie 15 ‰. Po vzniku eskoslovenskej republiky postupne dochádzalo ku zmenám, na miesto Maarských štátnych dráh MÁV nastúpili eskoslovenské štátne dráhy SD a prevzali prevádzku na elektrickej eleznici.

Zvláš veký prepravný výkon eleznica podala pri zjazde eskoslovenských legionárov v Trenianskych Tepliciach v r. 1926. Poas jedného da sa tu odviezlo a 5000 cestujúcich. SD postupne získali rozhodujúci podiel na treniansko-teplickej eleznici (stále bola v súkromných rukách) a zaali prípravu na jej plné zalenenie do SD.

V roku 1939 rozdelením eskoslovenska vznikli samostatné Slovenské eleznice (S) a prevzali prevádzku na úzkokoajnej eleznici. Zárove sa zaala rekonštrukcia zariadenia meniarne a v r.1941 bola skolaudovaná nová elezniná stanica.
 
Po skonení vojny ministerstvo dopravy naviazalo na snahu modernizova túto eleznicu, zaali sa budova zvýšené nástupištia v elezniných staniciach a zastávkach na trati.
Niekokokrát odloená výroba nových elektriiek sa zaala na zaiatku pädesiatych rokov. Boli dodané celkom 3 elektrické vozne a 1 prívesný voze.

V roku 1966 vznikla nová zastávka Trenianske Teplice sídlisko a tra bola dôkladne opravená. No u z roku 1971 pochádza posudok, poda ktorého bola eleznica hodnotená ako neefektívna a SD sa jej chceli zbavi. Z tej doby pochádza aj prvá úvaha o prestavbe na rozchod 1000 mm, spoloný s Tatranskými elektrickými eleznicami.

Záujem cestujúcich o prepravu po eleznici neutíchal, hoci návštevníci kúpeov i domáci obyvatelia stále viac vyuívali cestnú dopravu. Aj tento fakt prispel k tomu, e 7. marca 2000 sa prevádza zastavila. Neznamenalo to však koniec TRE–ky. Napokon sa našli prostriedky na zvýšenie bezpenosti prevádzky a opravu trate a Trenianska elektrická eleznica a do dnešných dní vozí spokojných cestujúcich.

Od roku 2004 kontrolu a výdaj cestovných lístkov v elektrike zabezpeuje rušovodi. V polovici roku 2006 sa opä rozhodovalo o zastavení prevádzky eleznice, opä pre zlý technický stav trate. Neoficiálne bol stanovený termín 1.10.2006. Proti zastaveniu prevádzky  sa však postavili zástupcovia  odbornej verejnosti, magistrát Trenianskych Teplíc a tie elezniní nadšenci.
 
Elektrika 411.903-8 

Info: ZSSK

Svisiace lnky:
100 rokov trate z Trenianskej Teplej do Trenianskych Teplc (06.07.2009)
Tra 122: Trenianska Tepl - Trenianske Teplice (TRE) (27.09.2007)


Home